Zákaznická podpora

Rady a tipy pro investory do vzácných kovů

Rady a tipy

Vzácné kovy a umělé měny

Rokem 1971, který vstoupil do moderních finančních dějin jako „zrušení zlatého standardu“, se lidstvo fakticky rozloučilo s penězi krytými reálnými aktivy, zejména zlatem. Lidstvo vstoupilo do éry systému volně rozmnožitelných peněz (Fiat Money).

Dá se říci, že naše současné „legální falešné peníze“ jako CZK, Euro, US-Dolar, jsou levné. Je možné je vyrobit v libovolných objemech s minimálními náklady.

Rozmnožení peněz ze vzácných kovů není bez adekvátního pracovního úsilí vůbec možné. Práce nutná k vytěžení a zpracování vzácného kovu do podoby peněz garantuje substanční hodnotu těchto věčných peněz. Množství vzácných kovů je konečné a tudíž omezené.

A právě tento rozdíl nemanipulovatelnosti činí ze zlata a vzácných kovů statek, jehož vnitřní hodnota je určena lidskou prací a nikoliv pouhým politickým slibem jako v případě státem přikázané měny.

Svůj nimbus „věčných peněz“ zlato a vzácné kovy tedy nikdy neztratily a z logiky nikdy ztratit nemohou.

Naopak. Zlato a vzácné kovy vždy sloužily jako lakmusový papírek důvěry v oficiální měnové systémy.
Vysoká cena zlata prozrazuje ztrátu důvěru lidí v oficiální měnu a opačně.

Význam vlastního pokladu 
Hromadit fyzické zlaté slitky někde ve skrýši ve sklepě, platilo po dlouhá desetiletí rozmachu finančního inženýrství na kapitálových trzích zejména po roce 1971 jako zpátečnické a směšné. Mantrou finančního průmyslu se stala zjednodušující floskule, že zlato je barbarský relikt, který nepřináší ani úroky ani dividendy“.
Jen hrstka odvážných expertů se odvažovala, navzdory obavě z výsměchu, doporučovat kus zlata do majetkových portfolií.
Rok 2008 přinesl opětovné vystřízlivění. Systémový kolaps celého globalizovaného finančního systému odhalil podstatu „moderních finančních inovací“ a přivodil renesanci vzácných kovů, jakož i změnu v negativním postoji finančního průmyslu. Proti 5-20% fyzických vzácných kovů v majetkovém portfoliu dnes nic nenamítají ani zatvrzelí propagátoři finančních inovací.

A to je dobře! Neboť to je ono „zlaté pravidlo“. To je poctivá rada a tisíciletími prověřená pravda.

Ať už se jedná o výstavbu důchodového pilíře, rezervy pro děti na studia nebo jen jednoduše diversifikace úspor pro vlastní potřebu, je zlato a vzácné kovy vhodnějším médiem než úspory držené v CZK, Eurech nebo US-dolarech. Tyto jsou totiž ze své podstaty „slabými“ penězi. Vysvětlení pravé podstaty inflace by na tomto místě rozšířilo rozsah kapitoly na celou knihu. Mělo by však být jasné, že pokud roste objem peněz prostým politickým rozhodnutím, bez krytí prací a statky (jako je tomu v případě moderních měn), logicky se jedná o „inflační“ peníze, které jsou do budoucnosti cíleně zbavovány své hodnoty, tedy kupní síly. Jedná se v podstatě o další skrytou plošnou daň uvalenou na občany dané země. Tato daň je o to nebezpečnější pro úspory občana, že je rozložena do dlouhého časového horizontu, tedy není zjevná v běžném životě.

O zlatu a jeho schopnosti udržet kupní sílu, jakož i pojistit svého držitele proti všem „černým“ scénářům byly napsány stovky kvalitních publikací, kterými si může člověk rozšířit svou finanční gramotnost.

Vzácné kovy mají ze své podstaty schopnost ochránit svého držitele před pohromami sahajících od státních bankrotů, přes kolaps měnového systému až k prostým individuálním životním obtížím majícím svůj původ ve stupňující se finanční represi státu vůči svým občanům.

Zlato a vzácné kovy totiž umí něco, co běžné peníze neumí:

 • jsou po celém světě uznávanými penězi
 • jsou rychle likvidní – prodej investičního slitku/mince trvá jen několik minut
 • anonymita vlastnictví
 • historií podložená hodnotová stabilita
 • do budoucna možný vysoký růstový potenciál

Zlato a vzácné kovy mají vždy budoucnost. Nikdy nezbankrotují, nejsou korumpovatelné a slouží bezvýhradně svému držiteli.

Tak co, chcete i Vy vlastnit vzácné kovy?

Citát: „Smysl zlata spočívá v jeho vlastnictví, nikoliv v ceně.“ Anthony Deden

Volba správné formy

Předpokladem správného investičního rozhodnutí je definování cíle investice. Do vzácných kovů lze investovat na mnoho různých způsobů a v žádném případě nelze říci, že je to totéž.

„Papírové“ vzácné kovy = volba pro spekulativního investora
 představují výrazně levnější variantu, co se celkových nákladů týče. Na druhou stranu jde zpravidla pouze o abstraktní vlastnictví a investorovi jde o participaci na cenovém vývoji dané komodity. Tedy o finanční vyrovnání s omezenou nebo zcela vyloučenou fyzickou disponibilitou komodity.

Do kategorie „papírových“ investic do zlata a vzácných kovů dnes patří široká paleta různých finančních nástrojů a inovací od komoditních fondů (ETF- Exchange Traded Fonds), před burzovně obchodované komodity (ETC- Exchange Traded Commodities), Xetra Gold (cenný papír odvozený od ceny zlata a obchodovaný přímo frankfurtskou burzou přes elektronický systém Xetra), přes akciové fondy specializující se na segment společností těžařských a exploračních a dále k jednotlivým akciím zlatých dolů a konče vysoce spekulativními pákovými deriváty jako jsou opce, termínové kontrakty apod.
U všech těchto nástrojů je dlužno podotknout, že podléhají přísnému dozoru centrálních bank a velmi přísné evidenci jak nástrojů tak i jejich majitelů. 

Fyzické zlato a vzácné kovy = volba pro konzervativního investora

jsou z pohledu cíle investice „jiným párem bot“.
Především, vlastnictvím fyzického zlata nenese jeho držitel žádné riziko protistrany. Nespoléhá se na slib žádné instituce ani firmy, ba dokonce ani sliby politiků a státu. Není odkázán na provozní dobu banky či přepážky. Se vzácnými kovy drží majitel svůj majetek svobodně a anonymně pod svou kontrolou. Disponuje suverénně samostatně bez asistence další strany.

Investiční vzácné kovy
Pod pojmem „investiční“ se obecně rozumí vzácný kov ve formě standardizovaných (uzančních) slitků nebo mincí (bullion coins) vyrobených některým z certifikovaných producentů.
Avšak z pohledu zákona 235/2004 Sb. o osvobození od daně z přidané hodnoty splňuje tuto podmínku pouze investiční zlato. Ostatní slitky a mince ze stříbra, platiny a paládia jsou obchodovány vždy s platnou sazbou DPH a pro neplátce (fyzické osoby) tak představuje DPH vícenáklad při pořízení, který není při zpětném odkupu vrácen. Česky řečeno, při nákupu je k netto ceně připočtena daň z přidané hodnoty jako u každého jiného zboží a při zpětném odkupu je vyplacena pouze netto cena bez daně.

Mezi investiční vzácné kovy, které se dodávají na trh ve formě slitků nebo mincí řadíme tedy zlato, stříbro, platinu a paládium.

Zlato a stříbro představují monetární kovy. To znamená, že plnily a plní i nadále roli peněz. Dají se tedy v krajních případech rychle použít jako peníze, tedy prostředek směny za jiné zboží či služby.

Platina a paládium jsou vnímány více jako průmyslové kovy. I přestože jsou z nich raženy rovněž mince a slitky, nikdy nesehrály tak silnou monetární roli jako právě zlato a stříbro. Schopností uchovat hodnotu pro budoucí generace však disponují platina a paládium podobně. Jen vlivem konjunkturních cyklů a jiných ekonomických faktorů (poptávka z automobilového průmyslu a podobně) vykazují oba průmyslové kovy vyšší cenové kolísání než například zlato.

Tabulka investičních kovů a jejich vlastnosti v kostce

                                                                              Zlato                     Stříbro                 Platina                 Paládium
 

Chemická značka                                                Au                          Ag                          Pt                           Pd
Pořadí v tabulce prvků                                       79                           47                         78                           46
Podíl na zemské kůře v ppm*                            0,005                     0,12                       0,005                     0,011
Hustota při 20 stupních C v g/cm3                     19,32                     10,49                     21,45                     11,99
Tvrdost dle Mohse                                              2,5-3                      2,5-3                      3,5                          4,8
Bod tavení ve stupních C                                  1064,2                  961,8                     1768,3                  1554,9
Bod varu ve stupních C                                     2856                     2162                      3825                      2963
Elektrická vodivost v A/(V*m)                      45,5*10 na 6      61,4*10 na 6            9,4*10 na 6            9,3*10 na 6
Tepelná vodivost (W/(m*K)                             320                         430                          72                           72
Zdanění DPH (ČR, SK, D, AT, CH)              0,0,0,0,0              21,20,19,20,8     21,20,19,20,8     21,20,19,20,8

*parts per milion                                                                                          

Investiční zlato
O zlatu, jeho přitažlivosti, hodnotě, trvanlivosti a kráse byly popsány tisíce stran. Stačí jen, když zmíníme jeden citát, který hovoří za vše: „Když mluví zlato, mlčí svět.“

Proto zde jen několik základních charakteristik:

 • je jediným vzácným investičním kovem, který pořizuje investor bez DPH
 • platí dodnes jako peníze
 • je homogenní
 • libovolně dělitelné
 • snadno recyklovatelné
 • velký sakrální význam téměř ve všech náboženstvích
 • po tisíce let osvědčené jako jištění a uchování kupní síly úspor
 • Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro

Stříbro kráčí finančními dějinami lidstva ruku v ruce společně se zlatem. Dá se říci, že tento kov si vydobyl nimbus „zlata prostého muže“. Zatímco zlato sloužilo vždy více v roli pokladu a rezerv, stříbro plnilo právě roli platidla a oběživa, tedy reálných oběhových mincí. S nástupem zlatého standardu bylo však z této funkce postupně vytlačováno. Dnes je vnímáno tedy už také, podobně jako platina a paládium, více jako průmyslový než monetární kov. Avšak stav současného globalizovaného finančního systému nevylučuje návrat stříbra ve své monetární roli.

V kostce o investičním stříbře:

 • vynikající fyzikální a chemické vlastnosti vhodné pro využití v chemii, medicíně a technice
 • homogenní
 • libovolně dělitelné
 • po malých množstvích již z velké části spotřebováno a tudíž jen zčásti recyklovatelné
 • jen relativně malé množství těžby je disponibilní
 • různě daňově zatíženo
 • platilo kdysi jako peníze a může platit znovu 

Investiční platina

Slovo „platin“ má svůj původ ve španělštině a znamená „špatné stříbro“. Skutečně, v dobách dávných neuměli Aztékové a Inkové oddělit platinu od zlata kvůli vyššímu tavnému bodu bez použití kyslíku. A tak pro ně platina představovala znečištění zlata. Byla neoblíbená, a pokud se vůbec dala oddělit, končila vyhozená v moři jako odpad.

Monetární role platiny, stejně jako paládia, byla v minulosti i dnes spíše bezvýznamná. Hodnota těchto kovů je více určována technickým použitím v průmyslu. Tomu odpovídá i menší využití mincí a slitků z platiny a paládia pro potřeby investování než je tomu u zlata a stříbra. Přesto však ve smyslu rozumné diversifikace portfolia kovů kousek platiny nebo paladia rozhodně neuškodí.

V kostce o investiční platině

 • minimální monetární význam
 • různé oblasti využití v průmyslu a technice, především automobilovém průmyslu
 • homogenní kov
 • libovolně dělitelný
 • plně daňově zatíženo

Investiční paládium

Paládium je nejmladším vzácným kovem této skupiny a bylo objeveno teprve v roce 1803 Williamem Hyde Wollastonem při těžbě platiny. Své jméno získal tento kov podle asteroidu Pallas, který byl v roce 1802 objeven v naší sluneční soustavě.

Také paládium je využíváno převážně v průmyslu a technice. Jedná se o element s nejvyšší schopností absorpce vodíku. V podobě prášku nebo tzv paládiové pěny je tento kov jako jediný hořlavý.

O paládiu v kostce:

 • žádný monetární význam
 • různé oblasti využití v chemii a technice, především jako katalyzátor
 • homogenní
 • libovolně dělitelný
 • plně daňově zatíženo

Volba správné gramáže (velikosti slitku/mince)

Volba správné velikosti závisí na zodpovězení dvou základních otázek:
1.            Kolik vzácného kovu chci celkem obstarat?
2.            K čemu má obstaraný vzácný kov sloužit?

Všeobecné doporučení, jakou část celkového majetku by mělo zaujímat investiční zlato, respektive jiné vzácné kovy, se pohybuje v relativně široké rozteči mezi 5 až 15%. S rostoucím systémovým rizikem - zadlužením celé západní civilizace a s přibývajícími problémy států hradit řádně své závazky, se v poslední době zvyšuje doporučení odborníků i přes 20%.

Mix jednotlivých vzácných kovů pak v poměru 85 až 90% investičního zlata a 10 až 15% „bílých“ kovů s preferencí stříbra a menším příměskem platiny a paládia.

Před pořízením investičního kovu je nutné si uvědomit, že investiční slitek nebo minci nelze „rozměnit“, jak je tomu u papírových peněz. Alespoň ne bez nákladů.

Proto je volba optimální gramáže z pohledu investora důležitým momentem. I zde se při nákupu doporučuje sestavit si promyšlenou strukturu slitků a mincí. U vzácných kovů platí pravidlo, že u větších slitků/mincí je gramová cena kovu nižší než u menších gramáží.

Slitky nebo mince?

Je-li jediným kritériem investora nejnižší pořizovací cena, pak jistě padne volba na slitky v maximální dosažitelné gramáži. Odlévané slitky jsou zpravidla o něco levnější než ražené, i když i zde se rozdíly spíše marginalizují.

Mince jsou v přepočtu na gramovou cenu nepatrně dražší, avšak při zpětném odkupu bývá i jejich odkupní cena o něco vyšší. Pokud vnímá investor celková systémová rizika globalizované finančního systému jako vysoká, jeho volba zřejmě nemine investiční mince. Tyto mají totiž o něco blíže k penězům a v krajních případech by jak zlaté, tak především stříbrné mince velmi rychle mohli převzít byť jen dočasně roli platidla.

Nicméně nezaškodí si položit i několik následných otázek, které mohou původní rozhodnutí modifikovat. Zlato a vzácné kovy z pohledu dědictví či darování blízkým by mělo být snadno dělitelné na kusy. Jak bylo řečeno, kilová cihla se bez ztrát nedá rozřezat na díly.

Důležitým momentem rozhodnutí je případná potřeba likvidity. Položme sami sobě otázku: „Může se stát, že budu nutně potřebovat (například) 100.000 Kč a nemám žádný jiný zdroj?“ Pokud si odpovíme „Ano“, pak by v portfoliu našich zlatých slitků neměl chybět alespoň jeden slitek o hmotnosti 100 gramů, jehož rychlým prodejem získám přibližně požadovanou částku.

Zajímavým aspektem rozhodnutí se může stát také například preference platby či inkasa výnosu ze zpětného odkupu v hotovosti. Podle platných zákonů k datu zhotovení tohoto textu je možná hotovostní platba pouze do výše 270.000 Kč. Platby nad tuto hranici musí být realizovány bezhotovostně převodem mezi účty. Tedy v aktuálních cenách se dá proti hotovosti zobchodovat ještě i zlatý slitek o hmotnosti 250 g. Následující vyšší gramáž, tedy 500 gramů by tuto podmínku již nesplňoval a tudíž by musel být zaplacen bankovním převodem.

A jako poslední by člověk měl zvážit skutečný cíl investice. Rozhodně by jím neměla být krátkodobá spekulace na pozitivní cenový vývoj. Fyzické zlato má v porovnání s papírovým zlatem výrazně vyšší náklady (obchodní rozpětí). Zejména u nižších gramáží může trvat dlouho, než pozitivní cenový vývoj na trhu tyto náklady amortizuje. Bílé vzácné kovy jsou navíc zatíženy daní z přidané hodnoty. Proto je fyzický materiál pro krátkodobou spekulaci méně vhodný.

S velikou nelibostí vidíme na stránkách různých poskytovatelů rozličné kalkulačky budoucích zisků odvozených od minulé výkonnosti, často spočítány tak, aby podprahově motivovaly k nákupu s příslibem vysokého zhodnocení. Rovněž slibování odkupních cen vyšších než současná tržní cena patří do kategorie neseriózního marketinku, kterému daná společnost v případě nepříznivého vývoje nemůže dostát a pokud ano, může tím riskovat vlastní existenci. Neboť žádný seriózní obchodník nemůže vyplatit více, než je sám schopen na trhu získat. Totéž platí o nabídkách koupě pod aktuální burzovní (spotovou) cenou. Zde se kupec vystavuje zvýšenému riziku podvrhu nebo nabytí zboží z kriminální činnosti.

Standardní slitky a mince mezinárodně certifikovaných producentů zapsaných v londýnské asociaci razičů a tavičů (LBMA- London Bullion Market Association) jsou produkovány zpravidla v těchto gramážích:

Slitky:
Jsou produkovány dvěma technologiemi: odléváním a ražením.
Odlévané poznáte podle oblých hran s typickými drobnými nerovnostmi způsobenými přirozeným fyzikálním procesem odlití do formy. K odlévaným slitkům není zpravidla výrobcem přiložen žádný papírový certifikát.

Ražené slitky jsou naopak přesné ve svých tvarech a naprosto hladké na povrchu jako výsledek tlaku lisu na raznici. Často jsou ražené slitky v nižších gramážích opatřeny ještě dalšími bezpečnostními prvky, jako různé hologramy a jsou zabaleny v plastovém blistru (obalu), který plní současně i roli certifikátu. Takové slitky jsou nazývány kinebary.

Jak odlévané tak i ražené slitky se vyrábějí zpravidla v následujících gramážích:
1 g., 2g., 2,5g., 5 g., 10 g., 20g., 31,1 g.(troyská unce), 50 g., 100 g., 250 g., 500 g, 1000 g.

Pruty o velikosti 400 uncí (12,44 kg) jsou doménou centrálních bank a v běžném obchodování se objevují jen zcela výjimečně.

Slitky do gramáže 100 gramů jsou zpravidla ražené a zabalené v plastovém ochranném blistru, který plní současně i roli certifikátu pravosti. Další „přídavné“ certifikáty pravosti vystavované samotným obchodníkem jsou v podstatě marketinkovým nešvarem. Obchodník nemá kompetenci k tomu, aby certifikoval slitek již certifikované autority, kterou je producent. Podobné certifikáty jsou bezcenné a přispívají spíše k opaku, než k dosažení transparentnosti na trhu.
Slitky v provedení 250 g, 500 g., 1000 g., se vyrábí zpravidla jako odlévané. Ale v poslední době přicházejí někteří producenti na trh také s raženými slitky vyšších gramáží než 100 g.

Investiční mince jsou zpravidla produkovány v následujících gramážích:
Jedná se velmi širokou paletu mincí od různých světových producentů, které jsou v odborné literatuře nazývány jako Bullion coins, tedy investiční mince.

1/20 unce, 1/10 unce, ¼ unce, ½ unce, 1 unce, 2 unce, 5 uncí, 10 uncí a 1 kg.

Dnešní moderní trh s investičními kovy nabízí také hybridní produkty. Jedná se například o tzv. mincovní slitky. Tyto slitky mají pravoúhlý tvar a jsou navíc opatřeny také nominální hodnotou jako mince. Tento rozdíl sehrává svou pozitivní roli například v případě rozdílné DPH u stříbrných slitků a mincí, jako tomu bylo do roku 2015 v Německu.

Kde investiční kovy pořídit?

Existuje mnoho míst, kde investiční kovy pořídit. Od ulice, přes nabídku bank až k profesionálním obchodníkům doma nebo v zahraničí.

V zahraničí

Vzácné kovy ve fyzické podobě mají své logistické náklady, které mimo jiné zahrnují pojištěnou přepravu k obchodníkovi, náklady uskladnění a další. Je nabíledni, že nákup Vídeňských filharmoniků může být v Rakousku výhodnější než doma. Avšak cesta do Vídně má také své náklady a tak je jasné, že pokud není cesta míněna jako výlet, pro jeden nebo dva kusy se nevyplatí.

Neopomeňte také, že legálně musí kupec v zahraničí v rámci EU deklarovat celní správě převoz hotovosti nebo vzácných kovů nad limit 10.000 Euro/osobu. Případná kontrola by mohla, v případě porušení této povinnosti, nákup v zahraničí výrazně prodražit.

Nákupy v zemích mimo EU nebo exotických destinacích mohou sloužit jako hezká vzpomínka na čas dovolené. Je ale také možné, že zakoupené slitky či mince vyrobené místními producenty nemusí splňovat standardy LBMA a tudíž mohou být doma nebo v EU prodejné pouze jako tavné zlato, tedy s odpovídající srážkou z výkupní ceny.

O ulici a „výhodných“ nabídkách jsme se již zmínili a rozhodně nelze doporučit.

Doma
Doma to znáte, nemusíte přepočítávat kurzy měn, nemusíte překonávat jazykovou bariéru, pokud se něco nevyvíjí podle plánu, případné reklamace vyřídíte snáz.

Tuzemské banky a směnárny
Kolem roku 2011, kdy zlato stoupalo v ceně až ke svým maximům a média denně svými příspěvky motivovala širokou laickou masu k nákupu investičního zlata a vzácných, přišly i některé české banky a dokonce i směnárny s nabídkou investičního zlata. Některé banky pouze pro svou VIP klientelu pouze v kilogramových cihlách, jiné dokonce i s menšími gramážemi nabízenými přímo na přepážkách vybraných poboček.
Nabídka banky je bezesporu s pohledu rizika a serióznosti velmi bezpečná. Je však omezená pouze na slitky vybraných gramáží jediného producenta a rovněž není zajištěn případný zpětný odkup prodaného materiálu.
Pro banku je obchod se vzácnými kovy okrajovou záležitostí. Kompetence pracovníků mohou tedy odpovídat významu tohoto produktu pro banku.
Pro klientelu, která navíc žádá vysokou míru anonymity a diskrétnosti, může znamenat nákup v bance za asistence monitorovacích kamer a se zápisem v účetních knihách banky jistý problém, například v případě dědictví.

Profesionální obchodníci
Profesionální obchodník na rozdíl od banky je plně angažován výhradně v obchodu se vzácnými kovy. Nákup u obchodníka zpravidla nabízí široký sortiment produktů ze všech vzácných kovů.
Samozřejmostí je kvalifikované poradenství a především schopnost zpětných odkupů. Společnosti, které nenabízí aktualizované tržní ceny zpětného odkupu, nejsou žádnými obchodníky. Jsou to prodavači.
Počet prodavačů typicky roste s rostoucí cenou zlata a opačně. Hledejte tedy obchodníky, nikoliv prodavače.

Avšak i zde platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Na českém trhu naleznete jistě několik seriózních firem, bohužel ale také společnosti či jednotlivce, jejichž obchodní modely zanechávají řadu nezodpovězených otázek a nechybí ani modely se zjevně pochybnými znaky, zneužívající spíše pozitivní věhlasu zlata.

Je vhodné vzít v úvahu, že obchod se vzácnými kovy není regulován jako například trh s finančními nástroji a rovněž nástupní bariéra není nijak vysoká. Stručně řečeno, obchodníkem se vzácnými kovy se může stát kdokoliv na bázi živnostenského oprávnění.

Tím spíš je volba důvěryhodného obchodníka alfou a omegou na tomto trhu.

Upozorňujeme, že obchod v obchodu se vzácnými kovy musí zákazník nejprve zaplatit celou kupní cenu, dříve než obdrží zboží. Vřele doporučujeme, než se třeba rozhodnete zaslat stovky tisíc nebo několik miliónů Kč na účet obchodníkovi, prověřit si jej pečlivě, včetně jeho hlavních protagonistů z pohledu důvěryhodnosti a reputační bezúhonnosti. Nemalé investované částky z Vašich úspor si to jistě zasluhují.

1. Dejte si tu práci a podívejte se na www.justice.cz, zda je možné danou společnost vůbec nalézt v obchodním rejstříku a zda plní základní zákonnou povinnost zveřejňováním svých závěrek a listin.
Zadejte jména hlavních protagonistů do googlu a zjistěte, zda dané osoby již v minulosti neselhali při správě cizího majetku, případně nenesou odpovědnost za poškozování klientů nebo zda kolem těchto osob není podezřele hodně likvidací nebo úpadků společností.

2. Zjistěte, zda má daný obchodník také kamennou pobočku, centrálu a navštivte ho v jeho sídle. I toto Vám prozradí mnoho o síle a významu daného obchodníka.

3. Poraďte se s obchodníkem a ověřte si jeho informace alespoň zběžně také z jiných nezávislých zdrojů.

Dbejte, aby bylo splněno maximum z následujících kritérií:

 • nabízené ceny jsou konformní s trhem.
 • obchodník nabízí vedle prodeje i zpětný odkup a poskytuje k tomu permanentně aktualizované tržní ceny
  Žádný obchodník nemůže platit výrazně vyšší cenu při zpětném odkupu anebo vyžadovat významně nižší cenu při prodeji zákazníkovi než je cena burzovní.
 • všimněte si, zda nabízené ceny jsou pravidelně alespoň několikrát denně aktualizované Jednou denně postavená cena nemusí být konformní s trhem, zejména ve dnech silné kolísavosti trhu.
 • obchodník je dostupný na tuzemských telefonních číslech a realistický v poskytovaných informacích
 • na webové stránce obchodníka naleznete veškeré relevantní informace, včetně povinných údajů jako impresum, všeobecné obchodní podmínky, odkazy na potvrzující autority, úplné a srozumitelné informace o poskytovaných službách, včetně jejich cen.
 • odpovědi na emailové dotazy jsou zodpovězeny v reálném čase, rozhodně ne později než do následujícího pracovního dne.
 • pozitivní reference zákazníků
 • ideálně by měl být obchodník na trhu alespoň několik let
 • obchodník disponuje na své adrese kamennou provozovnou, kde je možné si zboží zaplatit a vyzvednout osobně.
 • obchodník má tuzemskou obchodní adresu a obvyklou právní formu a je takto veden v obchodním rejstříku
 • obchodník nebo jeho protagonisté jsou ve významných médiích pozitivně nebo alespoň neutrálně zmiňováni a citováni
 • obchodník se účastní kongresů, veletrhů, odborných seminářů a přednášek a školení a pravidelnými publikacemi podporuje aktivní péči o trh.
 • Testovací zakázka byla uspokojena k plné spokojenosti
 • Obchodník nabízí širokou produktovou paletu produktů různých producentů a je schopen dodat také produkty ze stříbra, platiny a paládia.

Anonymita vzácných kovů

Anonymita vlastnictví vzácných kovů je častým a významných motivem a má své opodstatnění. Nejsou to jen historicky doložené zákazy vlastnictví zlata a kreativita státu pokud jde o to, dostat se občanovi stále hlouběji do kapsy, ale také úvahy o alternativním zajištění vlastního majetku v časech průhledných kont a finančního majetku.

Jak daleko tedy může legální diskrétnost sahat?

Nákup vzácných kovů za hotovost
Podle aktuálně platných zákonů ke dni uveřejnění tohoto textu (srpen 2018) může zákazník zaplatit hotově zboží do maximální výše 270.000 Kč.
Částky nad tuto hranici musí být realizovány bankovním převodem.
Občasný opakovaný nákup za hotovost není tedy vnímán jako jednání vzbuzující podezření  podle zákona AML (zákon proti praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti), na rozdíl od častého, pravidelného a opakovaného nákupu ve stejné struktuře zboží za částku vždy těsně pod hranicí povolené limitu, který by mohl být z pohledu výše uvedeného zákona klasifikován jako skryté obchody sloužící právě k maskování praní špinavých peněz.

U zpětného výkupu musí obchodník prokázat z pohledu daňových zákonů původ a cenu svého nákupu a tudíž musí zákazníka legitimizovat.

Naprosto anonymní jsou privátní obchody mezi jednotlivými fyzickými osobami.

Zkouška pravosti

Pochybnosti o pravosti produktů ze vzácných kovů mohou být z velké části rozptýleny volbou důvěryhodného obchodníka, který disponuje odpovídajícími prostředky k nezpochybnitelnému ověřování pravosti. Neboť právě silný obchodník dokáže nabídnout vedle prodeje vzácných kovů také jejich zpětný odkup. A zde musí obchodník disponovat oněmi prostředky k ověření pravosti. Padělky přímo od certifikovaného producenta se dají téměř s jistotou vyloučit.

Pokud však přesto nelze utišit pochybnost, je možné provést prověření mnohými metodami.
Naše společnost využívá k prověření pravosti výhradně neinvazivní metody. Tedy metody, kterými nemůže dojít k poškození zboží a tudíž snížení její hodnoty a ceny. Proto v následujícím textu se budeme zabývat těmi, které využíváme.

1. Prohlídka mince/slitku

První fáze ověření je důkladné prohlédnutí zboží podle předlohy. Většina padělků je z logiky věci velmi nekvalitních a jsou odborníkem odhalitelné již na první ohledání. Tuto fázi nelze v podstatě nikdy vypustit. Je vhodná zvláště u mincí s bohatým počtem znaků a jsou tudíž z pohledu falzifikace složité a velmi nákladné.
V této fázi se podrobuje důkladné prohlídce případně srovnáním s jiným kusem detaily mince pod lupou a kompletnost znaků na minci, její lesk a podobně.

2. Vážení a měření slitků a mincí
Nepoškozené pravé mince a slitky musí při producenty předepsaných rozměrech vykazovat vždy stejnou váhu uvedenou na minci a slitku.

3. Poslech mince podle znění
Zlaté a stříbrné mince mají osobitý zvláštní zvuk při cinknutí. I když tato zkouška sama o sobě není absolutně spolehlivá, pozornosti znalce tento jiný zvuk jistě neujde. Dnes se také dají stáhnout na webu různé aplikace postavené právě na resonanci mince ze vzácného kovu, avšak i tyto nelze samy o sobě hodnotit jako spolehlivé.

4. Ověření slitku/mince magnetickým polem
Zatímco body 1-3 patří do kategorie běžného rutinního ověření pravosti, je zkouška magnetickým polem již cílenou a velmi spolehlivou metodou k odhalení případných padělků. Tato zkouška využívá k ověření pravosti nemagnetičnosti zlata. (Padělky ze stříbra jsou vzhledem k jeho nesrovnatelně nižší hodnotě oproti zlatu nezaznamenány, ale do budoucna s očekávanou vyšší cenou nelze vyloučit i pokusy k padělání stříbrných produktů).
Velice silné magnetické pole, kterému je zlatý slitek/mince položený na přesné váze vystaven, by v případě přítomnosti cizího magnetického kovu nadzvedával slitek, a tím by váha ukazovala hmotnost významně nižší než uvedená hmotnost na slitku/minci.

5. Ověření slitku/mince na bázi elektrické vodivosti
 Posledním krokem našeho testu je prověření slitku nebo mince přístrojem měřícím elektrickou vodivost materiálu. Disponujeme přístrojem, který spolehlivě podle údaje elektrické vodivosti identifikuje. Tento přístroj nejenže prozkoumá vodivost kovu na bázi vířivého proudu, ale uvádí hodnoty do poměru s objemem. Dokáže ověřit spolehlivě zlato a stříbro i přes plastový blister (obal slitku/mince) bez nutnosti jeho poškození.

Pokud by ani po této pětistupňové ověřovací proceduře nebyly zcela vyloučena rizika padělku, postupujeme slitek našim kolegům ve Vídni, kteří disponují spektrometrem, který nade vší pochybnost vygeneruje chemické složení materiálu.Zdeněk Ďuriš, Ing. Finanční analytik, investor

O autorovi:
Sílí hlasy těch, kteří mají za to, že politika centrálních bank postavená na tisku peněz v globálním rozměru selhává. Nejenže nevede ke kýženému pozitivnímu ekonomickému efektu, nýbrž způsobuje nafukování spekulativních bublin, jejichž splasknutí ohrožuje samotný finanční systém.

Přidejte se k odběratelům našich zpráv a analýz. Registrací k odběru našeho newsletteru získáte zdarma přístup ke kvalitním obsahům a analýzám, které jsou jinde předmětem placeného servisu.

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.