Zákaznická podpora

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů přikládá společnost EKKA-Gold velkou důležitost. Dodržování zákonných norem k ochraně osobních dat je pro nás samozřejmostí. V tomto případě se jedná o zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato norma bude nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) s účinností od 25. května 2018.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované osobě nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo podle určitých identifikátorů, jako je např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo podle zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

Prvky osobních údajů jsou obecné (jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, občanství, IP adresa, fotka), organizační (pracovní nebo osobní adresa, telefonní číslo, email, ověřovací identifikační údaje) a citlivé osobní údaje (rasový původ, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, osobní údaje dětí).

Naše společnost se řídí principem odpovědnosti za dodržování zásad zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, korektně a transparentně. Při zpracování minimalizujeme rozsah údajů. Po zákaznících vyžadujeme informace pouze v omezeném množství, především se jedná o údaje nutné pro vedení evidence spravovaných aktiv klientů, umožnění doručení zásilek a provádění finančních transakcí.

Archivace dat je elektronická v zabezpečených systémech naší společnosti. Správce IT systémů splňuje všechny zákonné požadavky na elektronické uchovávání dat.
Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v archívu písemností v trezorové místnosti.
S osobními údaji našich klientů přicházejí do styku pouze vlastní prověření pracovníci. 

Údaje neposkytujeme žádné třetí straně.


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI EKKA-GOLD S.R.O.

Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) specifikují pravidla a postupy, kterými se řídí společnost EKKA-Gold s.r.o. při sběru a manipulaci s Vašimi osobními údaji a zasílání obchodních sdělení.

1.1. Pro účely naplnění smluvního vztahu, poskytnutí služby, vytvoření objednávky, případně pro účely řešení reklamací apod. mezi Vámi a EKKA-Gold uděluje zákazník společnosti EKKA-Gold s.r.o., se sídlem: Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava, IČ 286 07 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 34438 souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, jsou v rámci tohoto rozsahu poskytnuty údaje o jménu a příjmení, resp. titulu, trvalém bydlišti, dodací a e-mailové adrese a telefonním čísle. Zejména pro účely speciálních služeb, objednávek anebo k vyřízení reklamací může být zapotřebí poskytnutí dalších osobních údajů jako název Vaší banky, číslo bankovního účtu, datum narození a údaje z osobního dokladu.

1.2. EKKA-Gold zpracovává a užívá osobní údaje zákazníků výlučně za účelem dodání zásilky a poskytování sjednané služby. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti EKKA-Gold.

V případě zprostředkování nákupů a služeb prostřednictvím spolupracujících partnerských společností a jejich poradců je zpracování osobních údajů upraveno smluvním ujednáním mezi EKKA-Gold a partnery.

1.3. Osobní údaje zákazníků EKKA-Gold zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností ze smluvního vztahu, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z tohoto vztahu.

1.4. Osobní údaje zákazníků zpracovává EKKA-Gold prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost EKKA-Gold. Všechny osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

1.5. EKKA-Gold neshromažďuje a nezpracovává o osobě zákazníka žádné citlivé údaje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”).

1.6. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, k jejichž zpracování udělil EKKA-Gold souhlas. Má právo na opravu těchto údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží k nezbytné identifikaci zákazníka pro účely naplnění smluvního ním a EKKA-Gold.

1.7. Poskytnutí osobních údajů EKKA-Gold je dobrovolné. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. Odvolání uděleného souhlasu je možné písemnou formou doručenou EKKA-Gold jako správci osobních údajů. Odvolání souhlasu může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle smluvního vztahu.

 1.8. EKKA-Gold tímto prohlašuje, že přijala taková opatření, která mají zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka. Veškerá vlastní i pronajatá datová úložiště jsou v souladu se současnými standardy zabezpečení a za použití elektronických prostředků.