Zlatá mince 5000 Kč Městská památková rezervace Mikulov 2022 PROOF 15,55 g

Emise 8900 ks

Česká národní banka emituje v letech 2021 až 2025 zlaté půluncové mince (15,55 gramu) s nominálem 5000 Kč. Jedná se o pětiletý cyklus deseti mincí, tematicky zaměřených na městské památkové rezervace České republiky.
Třetí zlatá mince je věnována jihomoravskému městu Mikulov.

Číslo výrobku
15020MIKULOV-PROOF
Čistá hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Celková hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Ryzost
999,9/1000
Nominální hodnota
5000 Kč
Rozměry (mm)
28,00 x 1,85 mm
Rok ražby
2022
Datum emise
31. 5. 2022
Náklad (ks)
8900
Emitent
Česká národní banka
Balení
etuje originál s certifikátem
Prodejní cena s DPH:
28 500 Kč / 1 150,94 €
Sazba DPH 0 % (osvobozeno od DPH)
Aktuální výkupní cena 0 Kč / 0 €
Hlídat produkt
V této chvíli nelze provést objednávku investičních kovů. Důvodem je nemožnost zafixování aktuální tržní ceny kovů mimo čas obchodování. E-shop bude znovu otevřen první pracovní den od 8 hodin.

Popis mince
Zlatá mince Městská památková rezervace - Mikulov proof 1/2 Oz je vyražena ze zlata o ryzosti 999,9/1000, obsah zlata je 15,55 gramu, nominální hodnota 5000 Kč.

Mince se razí ve dvojím provedení - proof (špičková kvalita) a standard (běžná kvalita). Ryzost zlata je u obou provedení stejná, mince se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf matován, hrana hladká. Mince běžné kvality nemají leštěné plochy, hrana je vroubkovaná. Průměr mincí bývá 28 mm, síla 1,85mm, hmotnost 15,55 g.
Ražba mince Mikulov je realizována podle vítězného návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propracovanou koláž dominant Náměstí, kterými jsou zleva Dietrichsteinská hrobka, Horní synagoga a výrazný sgrafitový měšťanský dům U rytířů s nárožním čtyřbokým arkýřem (rubová strana mince). Nápis MĚSTO MIKULOV 2022.
Na líci mince je ztvárněn mikulovský zámek a socha Pomony, která je součástí středověké kašny na Náměstí. Svisle středem mince jsou zakomponována heraldická zvířata Čech, Moravy a Slezska z velkého státního znaku. Po obvodu a středem mince jsou nápisy 5000 Kč . MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÁ REPUBLIKA.
Mince je samostatně uložena v plastové etuji s logem ČNB. Ke každé minci je dodána katalogová karta červené barvy, na níž je uveden podrobný popis mince včetně jejího plastického vyobrazení.


Městská památková rezervace Mikulov

Město Mikulov je jedním z nejpozoruhodnějších historických měst České republiky.
Jedinečnost polohy města, harmonie přírody s osídlením, mimořádná urbanistická
a architektonická kvalita sídla a hodnota památkového fondu vedla k prohlášení historického
jádra města za městskou památkovou rezervaci. Legislativní prostor pro záchranu kulturního
dědictví vytýčilo prohlášení historického jádra za městskou památkovou rezervaci výnosem
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 7646/882-VI/1 dne 13. dubna 1982.
Účelem tohoto prohlášení bylo zabezpečit vyšší kategorii ochrany vymezeného památkově
hodnotného území.

Město Mikulov vyplňuje kotlinu při jihozápadním okraji Pavlovských vrchů, nejstarší jádro
bylo sevřeno Zámeckým vrchem, Kozím hrádkem a Svatým kopečkem. Charakteristický
motiv tří vyvýšených dominant lze sledovat na všech vedutách města.

První zpráva o Mikulovu je datována k roku 1173, resp. 1183. V souvislosti s blízkou
křižovatkou obchodních cest lze však předpokládat, že existence sídla je podstatně starší.
Mikulov od počátku existence trpěl řadou válečných nájezdů a dalších událostí. Jediné stopy
z románské stavební etapy jsou známy ze zámeckého vrchu, kde vyrostl středověký hrad
a který se později připomíná jako královský. V roce 1249 získali Mikulov lénem
Lichtenštejnové. K hradu přiléhala původní ves, zvaná Dolní, která se rozprostírala na úpatí
zámeckého kopce v místech dnešního Náměstí a Kostelního náměstí. V severní části trhové
vsi (dnes Kostelní náměstí) byl již ve 13. století založen dnešní farní kostel sv. Václava.

V roce 1414 se o Mikulovu mluví již jako o městu a počet obyvatel dosáhl 2500. Na přelomu
14. a 15. století začalo vznikat západně za hradem „židovské město,“ z něhož se v dalším
období vytvořilo jedno z nejdůležitějších obchodních center v našich zemích.
Do poloviny 16. století proběhla v několika etapách radikální přestavba mikulovského hradu.
Důvodem byly důsledky husitských válek, kdy bylo město i s hradem roku 1426 vypáleno.
Začátkem 16. století, jako reakce na blížící se turecké nebezpečí, probíhala přestavba hradu
v duchu tehdejší válečné techniky, z této doby pocházejí mohutné bastiony vysunuté
z hradebního pásu. Renesanční přestavba podnícená požárem roku 1561 se plně rozvinula
po roce 1575, kdy se majitelem panství stal Adam z Dietrichtesteina. Noví majitelé dokončili
přestavbu hradu na reprezentativní zámek, obnovený byl i kostel sv. Václava. Zásadní
přestavbou prošlo také celé centrum města. Velký podíl na přestavbě města měli přitom
novokřtěnci – habánové, kterým město vděčí mj. za mimořádné rozšíření vinařství.

Výjimečnou postavou moravských dějin byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František
z Dietrichsteina. Od převzetí panství roku 1611 systematicky přetvářel provinční hraniční
městečko v dočasné centrum celé Moravy. Jeho orientace na renesanční italskou kulturu
vtiskla městu nový výraz. Renesanční architektura v komplexu zámku a staveb na náměstí,
včetně přestavby kostela sv. Anny byla podpořena v letech 1623–1626 vybudováním kapliček
a kaple sv. Šebestiána se zvonicí na Svatém kopečku. Po příchodu piaristů do Mikulova roku
1631 byl pro jejich potřebu zřízení gymnázia upraven komplex někdejšího špitálu s kaplí,
který byl založen roku 1641. Městské jádro bylo z bezpečnostních důvodů obehnáno novými
kamennými hradbami. Slibný rozvoj Mikulova zabrzdilo dobytí a obsazení města Švédy roku
1645. Město oslabené touto událostí a následkem tureckých a uherských válek dále ničily
zhoubné požáry roku 1663 a 1713.

V poslední třetině 17. a na počátku 18. století se rozvíjí stavební činnost v celém městě.
Prostor náměstí výrazně obohatilo dvouvěžové průčelí loretánského kostela sv. Anny, náměstí
bylo doplněno kašnou se sochou Pomony, do křížení hlavních os náměstí byl vkomponován
roku 1723 morový sloup Nejsvětější trojice. Barokní utváření Mikulova nezastavil
ani zničující požár roku 1719, kdy vyhořela celá židovská čtvrť, panský dvůr, třicet domů
na Vídeňské ulici a téměř celý zámek. Bezprostředně poté následovala jeho radikální barokní
přestavba. Touto přestavbou prošel nejen zámek, ale i piaristický areál a velká část domů
a staveb na území města, včetně židovské čtvrti. Rozvoji města přitom pomohla i výstavba
nové silnice z Vídně do Brna procházející centrem Mikulova. Barokní vzhled města těžce
narušil roku 1784 jeden z nejzhoubnějších požárů v dějinách Mikulova. Požár zničil přes 350
domů, padla mu za oběť pošta, radnice, kostel sv. Anny (v 19. století přebudován na rodovou
hrobku Dietrichsteinů), kapucínský kostel i s klášterem a celá řada dalších budov. Městské
domy byly po požáru adaptovány jen velmi pomalu a skromně, spíše v klasicistním stylu.

Dvacáté století potom sebou přineslo strasti dvou světových válek. Dne 22. dubna 1945
mikulovský zámek téměř do základů vyhořel. Citlivá obnova zámku byla provedena
dle návrhu architekta Otakara Oplatka, který se také podílel na výstavbě dalších obytných
domů ve válkou zničeném městě. Válečnými událostmi a poválečným přístupem
k historickému dědictví utrpěla nejvíce západní část historického jádra, kde byly provedeny
plošné demolice včetně zbourání Dolní synagogy.

Poloha na uzavřených hranicích uvrhla Mikulov na půl století do pozice stagnujícího
městečka. Změna poměrů a otevření hranic přinesly městu významné změny, díky nimž
se Mikulov stal jedním z nejvíce navštěvovaných turistických cílů v České republice.

Text, znak města a fotografie k tématu laskavě poskytlo Město Mikulov.

Text v plném znění převzat z Podmínek vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 5 000 Kč mince "Městská památková rezervace Mikulov", které vydala Česká národní banka na svých stránkách.

Tisková zpráva ČNB.

Prohlédněte si také zlatou investiční minci Městská památková rezervace Mikulov běžná kvalita.

Cyklus "Městské památkové rezervace" navazuje na dřívější úspěšné emise pamětních mincí, vydávané ČNB od roku 1993:

 • Sada 4 zlatých mincí „KORUNA ČESKÁ“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Sada 4 zlatých mincí „KAREL IV.“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Deset století architektury – sada 10 zlatých mincí s nominálem 2 000 Kč
 • Kulturní památky technického dědictví – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 2 500 Kč
 • Mosty České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč
 • Hrady České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč

Mince z jednotlivých emisí se staly vyhledávaným artiklem pro sběratele.
Ročně jsou vydávány dvě mince s předpokládanými termíny emise v květnu a říjnu.

Motivem první mince z cyklu Městské památkové rezervace České republiky emitované v květnu 2021 je Cheb, motivem poslední mince vydávané v říjnu roku 2025 je Tábor.

Nakupujte u EKKA-Gold
EKKA-Gold je obchodníkem se vzácnými kovy. Poradíme vám ve věcech nákupu nebo zpětného odkup investičních kovů. Schůzku si můžete sjednat telefonicky na čísle 556 205 010, poslat e-mailovou zprávu nebo přijít osobně do prodejny EKKA-Gold.
V naší rozsáhlé nabídce naleznete nejen mince České národní banky, ale i široký výběr zlatých mincí a zlatých slitků od výhradně renomovaných producentů a mincoven z celého světa.
Přesvědčte se jednoduše sami o naší obsáhlé produktové nabídce. U EKKA-Gold dostane nejen prověřené zboží v prvotřídní kvalitě, nýbrž profesionální servis okamžitým odběrem většiny námi nabízeného sortimentu.

Naše tipy
Ryzí investiční zlato je krásné, avšak měkké a tudíž mnohem choulostivější na oděr než zlaté směsi používané k výrobě šperků. Pro bezpečné uložení mincí doporučujeme tyto etuje a kapsle.
Zpětný odkup investičních slitků a mincí je samozřejmostí.
Zlaté investiční mince jsou osvobozeny od DPH.

Diskrétní dodávka zboží obratem

Všechny přijaté objednávky vyřizujeme promptně. Díky konsignačnímu skladu, v němž máme okamžitě k dispozici nejfrekventovanější zboží a nemusíme čekat na jeho dodání ze zahraničí, expedujeme zásilku tentýž den. Osobně si lze převzít zboží také v naší prodejně v centru Ostravy.

Po úplném uhrazení ceny objednávky je zboží vydáno nebo distribuováno zákazníkovi.

 • Při platbě v hotovosti nebo při způsobu vyzvednutí osobně je zboží ihned připraveno k převzetí v pokladně prodejny na Kostelní ulici 89/13 v centru Ostravy
 • Zásilky s platbou převodem nebo vkladem na náš účet jsou vyexpedovány v den připsání částky na účet a předány České poště
 • Diskrétní dodání se službou poste restante
 • Využijte rovněž levnou, diskrétní a hlavně bezpečnou službu uložení zásilky v trezorech EKKA-Gold

Před zabalením je pořízena fotografie zboží z obou stran. Standardně zasíláme zboží v originálním balení. Samostatné stříbrné mince, které nejsou od výrobce uloženy v plastové kapsli, balíme do měkké plastové kapsičky.
Zlaté mince, které nejsou od výrobce originálně zabaleny, vkládáme do pevné plastové kapsle, kterou poskytujeme zákazníkům ZDARMA.
Na zvláštní přání Vám mince a slitky dárkově zabalíme. Nabídku našich možností dárkového balení Vám zašleme emailem.
Slitky i mince jsou obaleny bublinkovou fólií a vloženy do transportní kartonové krabičky. Prostor je podle potřeby vyplněn pěnovou vystýlkou. Nemusíte se tedy obávat dodání poškozeného zboží. Víko krabičky je přelepeno samolepkou s hologramem.

Diskrétní balení zásilek

Krabička s obsahem a daňovým dokladem je vložena do zabezpečené neprůhledné plastové obálky speciálně určené pro cenné psaní. Obálka nenese žádné znaky umožňující odhadnout obsah zásilky. Nelze ji otevřít bez viditelného poškození. Pod průhlednou bezpečnostní páskou je uveden podpis pracovníka expedice.
Na obálce je nalepen papírový štítek s dodací adresou zákazníka. Jako odesílatel je uvedeno: EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, Ostrava, PSČ 702 00.
Pro dodání zásilek využíváme služeb České pošty. Kalkulátor zásilek.

Platební podmínky

Objednání zboží je možné

 • osobně v naší prodejně v Ostravě na Kostelní ulici 89/13
 • elektronicky odesláním objednávky z eshopu v pracovní dny od 8 do 19,30 h
 • emailem na adresu objednavky@ekka.cz v pracovní dny od 8 do 16,45 h
 • telefonicky na čísle 556 205 010 v pracovní dny od 8 do 17,00 h

Fixace ceny zboží

Fixace ceny je proces směřující ke stanovení prodejní (resp. výkupní) ceny. On-line ceny zveřejňované na našem Eshopu reagují na aktuální cenu zlata na burze a směnný kurz CZK / EURO a mění se každých 5 minut. Po přijetí objednávky kontaktujeme zákazníka ohledně potvrzení objednávky a odsouhlasení ceny.
Cena odsouhlasená zákazníkem je cena zafixovaná, z naší strany garantovaná a již se nezmění.

 • U objednávek do 100 000 Kč / 4 000 € jsou ceny zboží ihned zafixovány (odkaz na slovníček pojmů)
 • U objednávky nad 100 000 Kč / 4 000 € je generována zálohová faktura na úhradu 10 % z celkové částky

Zafixování a garance ceny je provedeno po připsání zálohy na náš účet a odsouhlasení nové ceny zákazníkem.
V případě, že cena objednaného zboží je vlivem tržních sil vyšší než v době odeslání objednávky, může zákazník odmítnout fixaci ceny. V takovém případě je připsaná záloha v plné výši a bez jakýchkoliv poplatků vrácena zpět na účet zákazníka. Na přání zákazníka může být tato částka použita jako záloha pro příští nákupy s příznivější cenou zboží (hlídač cen).

Platba je možná v korunách nebo měně EURO.

Způsoby platby jsou:

 • Hotově až do 270 000 korun (resp. 10 000 €); místem úhrady je pokladna prodejny v Ostravě.
 • Převodem platby v měně CZK na náš provozní účet číslo 43-628 957 0297 / 0100 vedený u Komerční banky a. s., resp. na účet číslo 210 015 2377 / 2010 vedený u Fio banky a. s.
 • Vkladem hotovosti na náš účet – viz bod výše „Převodem platby v měně CZK…“
 • Převodem platby v měně EURO na náš provozní účet vedený u Fio banky a. s. IBAN CZ95 2010 0000 0028 0015 2378, BIC FIOBCZPPXXX (pro klienty Fio banky číslo účtu 280 015 2378 / 2010). Název a sídlo majitele účtu EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.
 • Na dobírku. Cena za zboží je uhrazena při převzetí zásilky.
 • Při platbě v EURO nelze zvolit způsob dodání „Na dobírku“.

Pokyn k expedici zboží je vydán po uhrazení celé částky.

Garance výkupu

EKKA-Gold jako obchodník se vzácnými kovy nejenom prodává, ale i vykupuje investiční slitky a mince ze zlata, stříbra, platiny a paládia. Na rozdíl od mnoha obchodníků garantujeme výkup bez dodatečných podmínek:

 • vykupované zboží nemusí být pořízeno výhradně u naší společnosti
 • nepožadujeme předložení faktury jako doklad o nabytí
 • neuplatňujeme dodatečné srážky z cen zveřejněných na našich webových stránkách (platí pro nepoškozené zboží)
 • v kategorii „tavného zlata“ vykupujeme i slitky dnes již neexistujících producentů, zaniklých kantonálních bank i zboží poškozené

Finanční vypořádání provádíme ihned. Forma výplaty je hotově nebo převodem na účet zákazníka.

 • Hotovost vyplácíme okamžitě v pokladně prodejny
 • Převod na bankovní účet je realizován v den výkupu

Ekonomická síla naší společnosti a našeho partnera nám umožňuje vykupovat vzácné kovy bez omezení finančního limitu a finanční vyrovnání provádět bezodkladně.

U výplaty hotovosti se řídíme zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon stanovuje limit možné výplaty v hotovosti maximálně do výše 270 000 Kč.

Nevíte si rady při nákupu či prodeji investičního zlata?

Rádi Vám nabídneme ve věcech nákupu nebo zpětného odkupu investičních mincí a slitků poradenství a servis od našeho profesionálního týmu. Stačí zavolat na telefonní číslo 556 205 010, poslat nám mail nebo se jednoduše stavit osobně do prodejny EKKA-Gold.

V naší rozsáhlé nabídce naleznete zlaté investiční mince a zlaté investiční slitky od mezinárodně renomovaných producentů a mincoven z celého světa. Obchodujeme pouze s prověřeným zbožím v prvotřídní kvalitě. Většina nabízeného sortimentu je připravena skladem k okamžitému odběru.

Pojištění zboží

K doručování zásilek využíváme služeb České pošty formou cenného psaní nebo cenného balíku. Cenná psaní jsou doručována do vlastních rukou.
Všechny zásilky na cestě k Vám jsou pojištěny na 100 % hodnoty zboží. Maximální pojistná hodnota je 1 milion korun, proto se o svoje zboží ani peníze nemusíte obávat.

Sledování objednávek

Stav svých objednávek můžete sledovat v aplikaci „Můj účet“ po přihlášení na https://www.ekka-gold.cz/, vpravo nahoře ikona Přihlášení / Historie objednávek. Kromě historie objednávek můžete svůj účet spravovat, měnit heslo, kontaktní údaje včetně zasílací adresy apod.
Náš odborný personál je Vám k dispozici na telefonní číslo 556 205 014. Můžete nám také napsat na emailovou adresu objednavky@ekka.cz.

Sledování zásilek

Zásilky, vyexpedované do 16 hodiny, jsou předány dopravci ještě tentýž den.

Zákazníka průběžně informujeme o

 • předání zásilky České poště s informací o evidenčním číslu zásilky (emailovou zprávou EKKA-Gold)
 • pohybu zboží (přihlášením na portál České pošty https://www.postaonline.cz/trackandtrace)
 • termínu předání zboží (SMS nebo e-mailovou zprávou České pošty)

O zásilce se lze rovněž informovat na telefonním čísle 556 205 014.
Za dodání neporušené zásilky odpovídá dopravce.
Při přebírání zkontrolujte pečlivě obálku, zda není porušena.

Reklamace

Pokud máte pochybnosti o neporušenosti cenného psaní, balíček nepřebírejte.
Zásilka bude uložena na dodací poště, kde ji můžete otevřít spolu s pracovníkem pošty a zkontrolovat její obsah, nebo se zásilka vrátí zpět k nám a my vyřešíme případnou reklamaci. O této situaci nás neprodleně informujte na emailové adrese reklamace@ekka.cz.
Pokud zásilku přeberete a poškození obsahu zjistíte později, můžete reklamaci uplatnit na příslušné dodací poště. Termín na vyřízení reklamace má Česká pošta stanoven do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky.
Při zjevném poškození zboží po otevření neporušené zásilky nám, prosím, sdělte číslo objednávky a předmět reklamace s popisem závady. Ideální je i přiložení fotografie poškozeného zboží. Tyto informace zašlete na naši emailovou adresu reklamace@ekka.cz anebo listovní zásilkou. Na Vaše oznámení budeme ihned reagovat a dohodneme další postup. Samotnou reklamací se budeme zabývat okamžitě po doručení poškozeného zboží, vyřídíme ji rychle a k Vaší spokojenosti. Adresa pro doručení reklamovaného zboží je EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.