Zlatá mince 5000 Kč Městská památková rezervace Litoměřice 2022 STANDARD 15,55 g

Emise 4824 ks

Česká národní banka emituje v letech 2021 až 2025 zlaté půluncové mince (15,55 gramu) s nominálem 5000 Kč. Jedná se o pětiletý cyklus deseti mincí, tematicky zaměřených na městské památkové rezervace České republiky.
Čtvrtá mince je věnována severočeské Městské památkové rezervaci Litoměřice, realizované podle návrhu paní Lenky Nebeské, DiS.

Číslo výrobku
15020LIT-B.K.
Čistá hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Celková hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Ryzost
999,9/1000
Nominální hodnota
5000 Kč
Rozměry (mm)
28,00 x 1,85 mm
Rok ražby
2022
Emitent
Česká národní banka
Země původu
Česká republika
Balení
etuje originál s certifikátem
Provedení
běžná kvalita (STANDARD)
Prodejní cena s DPH:
24 524 Kč / 968,41 €
Sazba DPH 0 % (osvobozeno od DPH)
Aktuální výkupní cena 0 Kč / 0 €
Hlídat produkt
V této chvíli nelze provést objednávku investičních kovů. Důvodem je nemožnost zafixování aktuální tržní ceny kovů mimo čas obchodování. E-shop bude znovu otevřen první pracovní den od 8 hodin.

Popis mince
Zlatá mince Městská památková rezervace - Litoměřice standard 1/2 Oz je vyražena ze zlata o ryzosti 999,9/1000, obsah zlata je 15,55 gramu, nominální hodnota 5000 Kč.
Mince se razí ve dvojím provedení - proof (špičková kvalita) a standard (běžná kvalita). Ryzost zlata je u obou provedení stejná, mince se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf matován, hrana hladká. Mince běžné kvality nemají leštěné plochyhrana je vroubkovaná. Průměr mincí bývá 28 mm, síla 1,85mm, hmotnost 15,55 g.
Ražba mince Litoměřice je realizována podle vítězného návrhu Lenky Nebeské, DiS. s nápaditou koláží historických staveb a nejznámější dominantou města - štítem domu U Kalicha v popředí. Nápis MĚSTO LITOMĚŘICE 2022.
Na líci v dolní polovině mince jsou zřetelné štíty domů z litoměřického náměstí, v horní polovině jsou umístěny heraldické znaky Čech, Moravy a Slezska z velkého státního znaku. Po obvodu a ve spodní části mince jsou nápisy MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÁ REPUBLIKA 5.000 Kč.
Mince je samostatně uložena v plastové etuji s logem ČNB. Ke každé minci je dodána katalogová karta červené barvy, na níž je uveden podrobný popis mince včetně jejího plastického vyobrazení.

Městská památková rezervace Litoměřice

Litoměřice vznikly složitým vývojem z ranně středověké aglomerace sídelních center.
Původně deset vesnic bylo soustředěno kolem regionálního správního centra – hradiště.
Zakládací listina litoměřické kapituly z roku 1057 jmenuje ještě jednotlivé obce na území
dnešního města, některé se v názvu dochovaly dodnes. Město se konstituovalo v druhém
desetiletí 13. století, patrně roku 1219. K roku 1234 je již zmiňován městský rychtář.
V roce 1289 byla zřízena při farním kostele škola. V průběhu 13. století a v začátku 14. století
se z Litoměřic stává významné středisko obchodní (celnice pro cestu na Labi) a správní
(od roku 1324 odvolací stolice pro právo magdeburské). Význam města se odrazil v jeho
rozšíření v druhé polovině 14. století, v novém opevnění a ve výstavbě vnitřní struktury
města.

V době husitské bylo město konzervativní, nejprve zůstalo katolické, pak se připojilo
k pražské straně. Husitství vyvolalo počeštění městské správy. Nárůst vlivu stavů, majetku
města a měšťanů se projevil počátkem 16. století ve vzhledu města. Město posiluje své
opevnění dalším pásem hradeb, měšťanské domy se přestavují v renesanční rezidence
s bohatou výzdobou průčelí, štítů a portálů. Jako znak sílící moci měšťanstva se staví
po požáru roku 1537 radnice (nejstarší renesanční radnice v severozápadních Čechách),
která se ironií osudu stala o deset let později místem pokoření odbojných stavů
Ferdinandem I. Bohaté město mělo odpovídající vybavení, roku 1549 se zde zřizuje latinská
kolej pro královskou komoru, která později patří pod univerzitu (učil zde Pavel Stránský).
Z druhé poloviny 16. století pochází několik dodnes dochovaných unikátních památek – dům
U Černého orla s bohatou sgrafitovou výzdobou či dům Pod Bání (U Kalichu) s věžicí
ve tvaru číše na víno, který odkazuje k významu vinařství.

Velký populační narůst na počátku 17. století, kdy město mělo 700 domů, zastavila roku 1620
porážka stavů na Bílé hoře. Pro svou víru opustilo svůj domov 215 nekatolických rodin,
faktické poškození města dovršila třicetiletá válka, za které byla pobořena více než polovina
domů v hradbách a na předměstí. Významným mezníkem se stalo povýšení zdejší kapituly
na biskupství roku 1655 (katedrála sv. Štěpána, biskupská rezidence). Následující rozmach
výstavby církevního správního centra spolu s hospodářskou prosperitou přivedl do Litoměřic
barokní umělce, z nichž rodina Broggiů se ve městě usadila, a svou tvorbou poznamenala
obraz města a širokého okolí – v Litoměřicích kostel sv. Václava, kostel Zvěstování Panny
Marie, kostel Všech svatých či dům U Pěti panen. Vznikla tak barokní podoba města
s významným labským panoramatem opírajícím se o horizonty a vrcholy Českého středohoří.

Až do konce 19. století město zaznamenává hospodářský a kulturní růst. Zůstává správním
centrem, mění svou tvář s nástupem racionálního klasicismu, s růstem průmyslu a dopravy.
V letech 1872-73 byla vystavěna u Labe železniční trať podcházející město tunelem, v roce
1898 pak i severně položená železnice, která ovlivnila růst města tímto směrem. Staré vodní
mlýny nahradil roku 1855 mlýn parní, roku 1860 byl dostavěn nový Labsko-zámecký
pivovar, konkurující staršímu měšťanskému. Současně vznikají nové stavby kulturního,
správního a vzdělávacího účelu v místech bývalých příkopů. Samo historické jádro reaguje na
zvýšené nároky společenského života zkapacitněním řady měšťanských domů – jejich
přestavbou a dostavbou. Ale jsou budovány i nové objekty – například v roce 1822 byla
postavena dodnes stojící budova městského divadla, která patřím k nejstarším v ČR. Roku
1889 byla dostavěna i nová 66 metrů vysoká zvonice katedrály.

Na počátku 20. století vznikla ve městě a poblíž historického jádra města celá řada
monumentálních budov, které podtrhovaly význam Litoměřic jako regionálního centra
(až do roku 1949, kdy vznikl nový Ústecký kraj). Například budova velitelství IX. armádního
sboru v ulici 5. května, budova krajského soudu v ulici Na Valech či budova divizního
velitelství v Eliášově ulici a množství výstavních činžovních domů či rezidencí. Památkový
význam Litoměřic zvětšuje i skutečnost, že původní historické město vymezené hradbami
si zachovalo téměř nedotčený půdorys a celkové rozmístění objektů, a to i navzdory
bombardování města na konci druhé světové války a asanaci, která ve městě proběhla od
poloviny 50. let 20. století. Svým charakterem tak patří Litoměřice mezi renesančně-barokní
města, která se vyvinula na původním gotickém základu ze 13. století.

Litoměřice jsou městem střední velikosti (okolo 24 000 obyvatel), které plní úlohu správního,
kulturního a obchodního centra regionu Litoměřicko. Leží na území chráněné krajinné oblasti
České středohoří. Zvláštností urbanistické konfigurace historického jádra je její skladba
z několika charakterově samostatnějších částí. Soubor církevních staveb a prostorů biskupství
(Dómský pahorek), odděluje od vlastního města údolí Pokratického potoka a původní osady
(předměstí) jsou odděleny hradbami kolem opevněného centra. Tento soubor historických
urbanistických útvarů určil značnou rozsáhlost litoměřické městské památkové rezervace,
která vznikla 27. 10. 1978, což navázalo na předchozí dílčí památkovou ochranu z roku 1950.

Vlastní městské jádro protáhlého půdorysu, obehnané dochovaným opevněním obsahuje
celkem 256 objektů, z nichž je 111 kulturních památek. Na Dómském pahorku (biskupství)
je celkem 16 objektů, z toho 13 kulturních památek a v předměstích zahrnutých do MPR
je 242 objektů, z nichž je 15 kulturních památek a 2 kulturní památky mimo území MPR.
Území městské památkové rezervace Litoměřice má rozlohu 48 ha a zahrnuje celkem
141 objektů prohlášených za kulturní památku, které představuje 108 městských domů,
10 kostelů a klášterů, 9 soch či sloupů, 2 městská opevnění, 1 soubor dvou kašen
a 10 ostatních staveb – hotel, škola, katovna, stará radnice, rudný důl Richard, seminář,
probošství, biskupství se zahradou, městské divadlo, bývalý královský hrad a portál bývalého
rybářského hřbitova u sv. Jiří.

Text, znak města a fotografie k tématu laskavě poskytlo Město Litoměřice.

Text v plném znění převzat z Podmínek vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 5 000 Kč mince "Městská památková rezervace Litoměřice", které vydala Česká národní banka na svých stránkách.


Prohlédněte si také zlatou investiční minci Městská památková rezervace Litoměřice špičková kvalita.

Cyklus "Městské památkové rezervace" navazuje na dřívější úspěšné emise pamětních mincí, vydávané ČNB od roku 1993:

 • Sada 4 zlatých mincí „KORUNA ČESKÁ“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Sada 4 zlatých mincí „KAREL IV.“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Deset století architektury – sada 10 zlatých mincí s nominálem 2 000 Kč
 • Kulturní památky technického dědictví – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 2 500 Kč
 • Mosty České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč
 • Hrady České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč

Mince z jednotlivých emisí se staly vyhledávaným artiklem pro sběratele.
Ročně jsou vydávány dvě mince s předpokládanými termíny emise v květnu a říjnu.

Motivem první mince z cyklu Městské památkové rezervace České republiky emitované v květnu 2021 je Cheb, motivem poslední mince vydávané v říjnu roku 2025 je Tábor.

Ucelenou sbírku lze uložit do dřevěné etuje s polstrovaným vybráním pro všech 10 mincí. Stužky na vnitřní straně víka umožňují vložení certifikátů.

Nakupujte u EKKA-Gold
EKKA-Gold je obchodníkem se vzácnými kovy. Poradíme vám ve věcech nákupu nebo zpětného odkup investičních kovů. Schůzku si můžete sjednat telefonicky na čísle 556 205 010, poslat e-mailovou zprávu nebo přijít osobně do prodejny EKKA-Gold.
V naší rozsáhlé nabídce naleznete nejen mince České národní banky, ale i široký výběr zlatých mincí a zlatých slitků od výhradně renomovaných producentů a mincoven z celého světa.
Přesvědčte se jednoduše sami o naší obsáhlé produktové nabídce. U EKKA-Gold dostane nejen prověřené zboží v prvotřídní kvalitě, nýbrž profesionální servis okamžitým odběrem většiny námi nabízeného sortimentu.

Naše tipy
Ryzí investiční zlato je krásné, avšak měkké a tudíž mnohem choulostivější na oděr než zlaté směsi používané k výrobě šperků. Pro bezpečné uložení mincí doporučujeme tyto etuje a kapsle.
Zpětný odkup investičních slitků a mincí je samozřejmostí.
Zlaté investiční mince jsou osvobozeny od DPH.

Diskrétní dodávka zboží obratem

Všechny přijaté objednávky vyřizujeme promptně. Díky konsignačnímu skladu, v němž máme okamžitě k dispozici nejfrekventovanější zboží a nemusíme čekat na jeho dodání ze zahraničí, expedujeme zásilku tentýž den. Osobně si lze převzít zboží také v naší prodejně v centru Ostravy.

Po úplném uhrazení ceny objednávky je zboží vydáno nebo distribuováno zákazníkovi.

 • Při platbě v hotovosti nebo při způsobu vyzvednutí osobně je zboží ihned připraveno k převzetí v pokladně prodejny na Kostelní ulici 89/13 v centru Ostravy
 • Zásilky s platbou převodem nebo vkladem na náš účet jsou vyexpedovány v den připsání částky na účet a předány České poště
 • Diskrétní dodání se službou poste restante
 • Využijte rovněž levnou, diskrétní a hlavně bezpečnou službu uložení zásilky v trezorech EKKA-Gold

Před zabalením je pořízena fotografie zboží z obou stran. Standardně zasíláme zboží v originálním balení. Samostatné stříbrné mince, které nejsou od výrobce uloženy v plastové kapsli, balíme do měkké plastové kapsičky.
Zlaté mince, které nejsou od výrobce originálně zabaleny, vkládáme do pevné plastové kapsle, kterou poskytujeme zákazníkům ZDARMA.
Na zvláštní přání Vám mince a slitky dárkově zabalíme. Nabídku našich možností dárkového balení Vám zašleme emailem.
Slitky i mince jsou obaleny bublinkovou fólií a vloženy do transportní kartonové krabičky. Prostor je podle potřeby vyplněn pěnovou vystýlkou. Nemusíte se tedy obávat dodání poškozeného zboží. Víko krabičky je přelepeno samolepkou s hologramem.

Diskrétní balení zásilek

Krabička s obsahem a daňovým dokladem je vložena do zabezpečené neprůhledné plastové obálky speciálně určené pro cenné psaní. Obálka nenese žádné znaky umožňující odhadnout obsah zásilky. Nelze ji otevřít bez viditelného poškození. Pod průhlednou bezpečnostní páskou je uveden podpis pracovníka expedice.
Na obálce je nalepen papírový štítek s dodací adresou zákazníka. Jako odesílatel je uvedeno: EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, Ostrava, PSČ 702 00.
Pro dodání zásilek využíváme služeb České pošty. Kalkulátor zásilek.

Platební podmínky

Objednání zboží je možné

 • osobně v naší prodejně v Ostravě na Kostelní ulici 89/13
 • elektronicky odesláním objednávky z eshopu v pracovní dny od 8 do 19,30 h
 • emailem na adresu objednavky@ekka.cz v pracovní dny od 8 do 16,45 h
 • telefonicky na čísle 556 205 010 v pracovní dny od 8 do 17,00 h

Fixace ceny zboží

Fixace ceny je proces směřující ke stanovení prodejní (resp. výkupní) ceny. On-line ceny zveřejňované na našem Eshopu reagují na aktuální cenu zlata na burze a směnný kurz CZK / EURO a mění se každých 5 minut. Po přijetí objednávky kontaktujeme zákazníka ohledně potvrzení objednávky a odsouhlasení ceny.
Cena odsouhlasená zákazníkem je cena zafixovaná, z naší strany garantovaná a již se nezmění.

 • U objednávek do 100 000 Kč / 4 000 € jsou ceny zboží ihned zafixovány (odkaz na slovníček pojmů)
 • U objednávky nad 100 000 Kč / 4 000 € je generována zálohová faktura na úhradu 10 % z celkové částky

Zafixování a garance ceny je provedeno po připsání zálohy na náš účet a odsouhlasení nové ceny zákazníkem.
V případě, že cena objednaného zboží je vlivem tržních sil vyšší než v době odeslání objednávky, může zákazník odmítnout fixaci ceny. V takovém případě je připsaná záloha v plné výši a bez jakýchkoliv poplatků vrácena zpět na účet zákazníka. Na přání zákazníka může být tato částka použita jako záloha pro příští nákupy s příznivější cenou zboží (hlídač cen).

Platba je možná v korunách nebo měně EURO.

Způsoby platby jsou:

 • Hotově až do 270 000 korun (resp. 10 000 €); místem úhrady je pokladna prodejny v Ostravě.
 • Převodem platby v měně CZK na náš provozní účet číslo 43-628 957 0297 / 0100 vedený u Komerční banky a. s., resp. na účet číslo 210 015 2377 / 2010 vedený u Fio banky a. s.
 • Vkladem hotovosti na náš účet – viz bod výše „Převodem platby v měně CZK…“
 • Převodem platby v měně EURO na náš provozní účet vedený u Fio banky a. s. IBAN CZ95 2010 0000 0028 0015 2378, BIC FIOBCZPPXXX (pro klienty Fio banky číslo účtu 280 015 2378 / 2010). Název a sídlo majitele účtu EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.
 • Na dobírku. Cena za zboží je uhrazena při převzetí zásilky.
 • Při platbě v EURO nelze zvolit způsob dodání „Na dobírku“.

Pokyn k expedici zboží je vydán po uhrazení celé částky.

Garance výkupu

EKKA-Gold jako obchodník se vzácnými kovy nejenom prodává, ale i vykupuje investiční slitky a mince ze zlata, stříbra, platiny a paládia. Na rozdíl od mnoha obchodníků garantujeme výkup bez dodatečných podmínek:

 • vykupované zboží nemusí být pořízeno výhradně u naší společnosti
 • nepožadujeme předložení faktury jako doklad o nabytí
 • neuplatňujeme dodatečné srážky z cen zveřejněných na našich webových stránkách (platí pro nepoškozené zboží)
 • v kategorii „tavného zlata“ vykupujeme i slitky dnes již neexistujících producentů, zaniklých kantonálních bank i zboží poškozené

Finanční vypořádání provádíme ihned. Forma výplaty je hotově nebo převodem na účet zákazníka.

 • Hotovost vyplácíme okamžitě v pokladně prodejny
 • Převod na bankovní účet je realizován v den výkupu

Ekonomická síla naší společnosti a našeho partnera nám umožňuje vykupovat vzácné kovy bez omezení finančního limitu a finanční vyrovnání provádět bezodkladně.

U výplaty hotovosti se řídíme zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon stanovuje limit možné výplaty v hotovosti maximálně do výše 270 000 Kč.

Nevíte si rady při nákupu či prodeji investičního zlata?

Rádi Vám nabídneme ve věcech nákupu nebo zpětného odkupu investičních mincí a slitků poradenství a servis od našeho profesionálního týmu. Stačí zavolat na telefonní číslo 556 205 010, poslat nám mail nebo se jednoduše stavit osobně do prodejny EKKA-Gold.

V naší rozsáhlé nabídce naleznete zlaté investiční mince a zlaté investiční slitky od mezinárodně renomovaných producentů a mincoven z celého světa. Obchodujeme pouze s prověřeným zbožím v prvotřídní kvalitě. Většina nabízeného sortimentu je připravena skladem k okamžitému odběru.

Pojištění zboží

K doručování zásilek využíváme služeb České pošty formou cenného psaní nebo cenného balíku. Cenná psaní jsou doručována do vlastních rukou.
Všechny zásilky na cestě k Vám jsou pojištěny na 100 % hodnoty zboží. Maximální pojistná hodnota je 1 milion korun, proto se o svoje zboží ani peníze nemusíte obávat.

Sledování objednávek

Stav svých objednávek můžete sledovat v aplikaci „Můj účet“ po přihlášení na https://www.ekka-gold.cz/, vpravo nahoře ikona Přihlášení / Historie objednávek. Kromě historie objednávek můžete svůj účet spravovat, měnit heslo, kontaktní údaje včetně zasílací adresy apod.
Náš odborný personál je Vám k dispozici na telefonní číslo 556 205 014. Můžete nám také napsat na emailovou adresu objednavky@ekka.cz.

Sledování zásilek

Zásilky, vyexpedované do 16 hodiny, jsou předány dopravci ještě tentýž den.

Zákazníka průběžně informujeme o

 • předání zásilky České poště s informací o evidenčním číslu zásilky (emailovou zprávou EKKA-Gold)
 • pohybu zboží (přihlášením na portál České pošty https://www.postaonline.cz/trackandtrace)
 • termínu předání zboží (SMS nebo e-mailovou zprávou České pošty)

O zásilce se lze rovněž informovat na telefonním čísle 556 205 014.
Za dodání neporušené zásilky odpovídá dopravce.
Při přebírání zkontrolujte pečlivě obálku, zda není porušena.

Reklamace

Pokud máte pochybnosti o neporušenosti cenného psaní, balíček nepřebírejte.
Zásilka bude uložena na dodací poště, kde ji můžete otevřít spolu s pracovníkem pošty a zkontrolovat její obsah, nebo se zásilka vrátí zpět k nám a my vyřešíme případnou reklamaci. O této situaci nás neprodleně informujte na emailové adrese reklamace@ekka.cz.
Pokud zásilku přeberete a poškození obsahu zjistíte později, můžete reklamaci uplatnit na příslušné dodací poště. Termín na vyřízení reklamace má Česká pošta stanoven do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky.
Při zjevném poškození zboží po otevření neporušené zásilky nám, prosím, sdělte číslo objednávky a předmět reklamace s popisem závady. Ideální je i přiložení fotografie poškozeného zboží. Tyto informace zašlete na naši emailovou adresu reklamace@ekka.cz anebo listovní zásilkou. Na Vaše oznámení budeme ihned reagovat a dohodneme další postup. Samotnou reklamací se budeme zabývat okamžitě po doručení poškozeného zboží, vyřídíme ji rychle a k Vaší spokojenosti. Adresa pro doručení reklamovaného zboží je EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.